Trang Chinh

  • Các bài giảng trong rơom Diệu Pháp và Phật Pháp Buđdhadhamma
  • Và các bài pháp dịch

Căn bản Phật pháp

Thiền học và các thể loại khác

.  
 

 

 

   
Nguyện đem công đức này hồi hướng đến tứ ân phụ mẫu, đến Chư Thiên và tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nguyện cho đời này và mãi mãi những đời sau có chánh tín và chánh trí. Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật