Home page
Gautam Buddha Quotes
Trang Chính
Kư Sự
Truyện Ngắn
Sưu Tầm
LờiHay Ư Đep

NHỮNG CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN HAY

Nga đực nga cái

Nga cái ngày đêm không làm lụng ǵ hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, c̣n con nga đực đêm đêm mi được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy nga cái mi bảo nga đực:

- Anh việc ǵ phải kéo cày ? Giá tôi địa vị anh th́ tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.

Sáng ngày hôm sau nga đực bèn làm theo li nga cái. Bác nông dân thấy nga đực tr nên ương bướng, bèn đóng nga cái vào vai cày.


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


^^^


   Lời Hay Ư Đẹp

 1. Trang 1
   
 2. Trang 2
   
 3. Trang 3
   
 4. Trang 4
   
 5. Trang 5
   
 6. Trang 6
   
 7. Trang 7
   
 8. Trang 8
   
 9. Trang 9
   
 10. Trang 10
   
 11. Trang 11
   
 12. Trang 12
   
 13. Trang 13