Home page
Gautam Buddha Quotes
Trang Chính
Kư Sự
Truyện Ngắn
Sưu Tầm
LờiHay Ư Đep

LỜI HAY Ư ĐẸP

"It's kind of fun to do the impossible."
- Walt Disney (1901-1966)

"Thật là thú vị để làm những điều không thể"


"Life is an arrow - therefore you must know what mark to aim at, how to use the bow - Then draw it to the head, and let it go!"."
Henry Van Dyke

"Đời sống như một mũi tên - bởi vậy bạn phải biết cái ǵ là điểm nhắm, dùng mũi tên như thế nào - và rồi bắn nó về phía trước, và hăy để nó đi!"


"In the end, everything is a gag."
- Charlie Chaplin (1889-1977)

"Cuối cùng, tất cả mọi thứ là phù phiếm."


"Don't wait around for other people to be happy for you. Any happiness you get you've got to make yourself.
- Alice walker - Reader's Digest.

"Đừng chờ những người chung quanh đem hạnh phúc đến cho bạn. Tất cả những hạnh phúc có được bạn phải tự tạo lấy. "


"Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing. -Mother Teresa ."

"Mỗi lần bạn mỉm cười với một người, đó là hành động của t́nh thương, một món quà cho người đó, một điều tuyệt đẹp. "


"From what we get, we can make a living; what we give, however, makes a life - Arthur Ashe - Reader's Digest" ."

"Từ những ǵ chúng ta nhận, chúng ta có thể tạo dựng cuộc sống sinh hoạt của chúng ta; cái ǵ chúng ta cho ra, dù cách nào, nó sẽ làm nên cuộc đời của chúng ta ."


"We are here on earth to do good for others.
What the others are here for, I don't know.
-W. H. Auden . ."

"Chúng ta hiện diện ở trên đời này để làm việc hữu ích cho người. Người ta hiện diện ở trên đời này để làm ǵ, tôi không biết."


"The best proof of love is trust - Joyce Brothers - Reader's Digest ."

"Căn bản của t́nh yêu là ḷng chung thủy."


"If at first you don't succeed, try, try, again. Then quit. There's no use in being a damn fool about it.
-- W.C. Fields ."

"Nếu lần đầu bạn không thành công, cố gắng, cố gắng lần nữa. Rồi buông xả. Không ích lợi ǵ để mà theo đuổi hoài."


"The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.
- Samuel Johnson 1709-1784 ."

"Một sự đo lượng chính xác một người là xem người đó đối xử như thế nào với người đă làm một việc hoàn toàn không tốt với ông ta"


"There are two ways to slide easily through life; to believe everything or doubt everything. Both ways save us from thinking -- Alfred Korzybski ."

"có hai cách để dễ dàng thông qua cuộc sống; tin tất cả mọi thứ hay nghi ngờ tất cả. Cả hai cách cứu chúng ta khỏi sự suy nghĩ. "


"If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. - Mother Teresa ."

"Nếu chúng ta không có ḥa b́nh, đó là v́ chúng ta đă quên rằng chúng ta thuộc về nhau. "


"There are two ways to slide easily through life; to believe everything or doubt everything. Both ways save us from thinking. - Alfred Korzybski ."

"Có hai cách để dễ dàng thông qua cuộc sống; tin tất cả mọi thứ hay nghi ngờ tất cả. Cả hai cách cứu chúng ta khỏi suy nghĩ . "


"I'm a great believer in luck. I find the harder I work, the more I have of it. - Stephen Leacock " ."

"Tôi là một người tin tưởng tuyệt vời trong sự may mắn. Tôi t́m thấy tôi làm việc tích cực hơn, càng tích cực tôi càng đạt được sự may mắn. "


"If you judge people, you have no time to love them.- Mother Teresa ."

"Nếu bạn phán đoán thiên hạ, bạn không có thời gian để yêu thương họ. . "


   Lời Hay Ư Đẹp

 1. Trang 1
   
 2. Trang 2
   
 3. Trang 3
   
 4. Trang 4
   
 5. Trang 5
   
 6. Trang 6
   
 7. Trang 7
   
 8. Trang 8
   
 9. Trang 9
   
 10. Trang 10
   
 11. Trang 11
   
 12. Trang 12
   
 13. Trang 13