Lời giảng dạy của Đức Phật đã được truyền bá rộng rãi trên Internet. Trong quá khứ thì vô cùng khó khăn cho chúng ta để nghe được buổi thuyết giảng của các giảng sư. Ngày nay với kỹ thuật tin học ngày càng kỷ sảo thì thật là may mắn cho chúng ta truy cập dễ dàng những băng giảng. Với mục đích làm lợi ích quần sanh trang Pháp Âm không ngoài mục đích làm lợi đại chúng, không vì bất kỳ một mục đích làm lợi cá nhân nào. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến tứ ân phụ mẫu, đến chư thiên và tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nguyện cho đời này và mãi mãi những đời sau có chánh tín và chánh trí.

Namo Buddhaya

 
Dhamma Talks MP3

Những băng giảng trong tháng 10 năm 2020

01-10-2020 - Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma Bài 30 Tâm Quả Siêu Thế (Lokuṭṭaraphalacitta) - TT Giác Đẳng

02-10-2020 - TRUNG BỘ KINH -43. Ðại Kinh Phương Quảng (Mahāvedalla Sutta) (tiếp theo) - ĐĐ Pháp Tín

03-10-2020 - Trung Bộ Kinh - 44. Tiểu Kinh Phương Quảng (Cūḷavedalla Sutta) - TT Pháp Tân

04-10-2020 -Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma - Bài 31 Các Thứ Tâm Quả Siêu Thế (Lokuṭṭaraphalacitta) - TT Giác Đẳng

05-10-2020 - Phạn ngữ Pali - Bài 9 - Cái gọi là chúng sinh - TT Tuệ SiêuTrang Pháp Âm lưu trữ năm  2020- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2019- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2018- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2017- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2016- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2015- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2014- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2013- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2012- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2011- | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12

Trang Pháp Âm lưu trữ năm  2010- | 12  | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 |

 

 

Xin lưu ý tải những băng giảng trong trang web Pháp Âm để sử dụng hoàn toàn miễn phí.

 

Pháp thí thù thắng hơn tất cả sự ban bố, kinh Pháp Cú 354