Trang Chinh


Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác


Hình Ảnh do Phật Tử Trần Kim Long


Bàn thờ Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác trong Chánh Điện Chùa Pháp Luân- Ngày 20-1-2013


Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác tại Chánh Điện Chùa Pháp Luân - ngày 20-1-2013


Chư Tăng đang chiêm bái Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác tại Chánh Điện Chùa Pháp Luân - ngày 20-1-2013


Chư Tăng đang chiêm bái Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác tại Chánh Điện Chùa Pháp Luân - ngày 20-1-2013


Phật tử đang chiêm bái Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác tại Chánh Điện Chùa Pháp Luân - ngày 20-1-2013

TTGiác Đẳng và Chư Tăng trong nghi thức cúng dường Dakkhinadana - ngày 20-1-2013


TTGiác Đẳng và Chư Tăng trong nghi thức cúng dường Dakkhinadana - ngày 20-1-2013


TTGiác Đẳng và Chư Tăng trong nghi thức cúng dường Dakkhinadana - ngày 20-1-2013


TTGiác Đẳng và Chư Tăng trong nghi thức cúng dường Dakkhinadana - ngày 20-1-2013


Chư Tăng rời hội trường cúng dường Dakkhinadana tiến lên Chánh Điện- ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


TT GiácĐẳng và Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


TT Giác Đẳng và Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Hòa Thượng Pháp Nhẫn và Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


TT Giác Đẳng và Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


TT Giác Đẳng và Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


TT Giác Đẳng và Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


TT Giác Đẳng và Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Hòa Thượng Chơn Trí và Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Phật tử tham dự lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Phật tử tham dự lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Phật tử tham dự lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Phật tử tham dự lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - ngày 20-1-2013


Chư Tăng rước Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác đến tháp thờ - ngày 20-1-2013


Chư Tăng rước Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác đến tháp thờ - ngày 20-1-2013


Tháp Thờ Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác


Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


TT Giác Đẳng và Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


TT Giác Đẳng và Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


TT Giác Đẳng và Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Chư Tăng cử hành lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Phật tữ tham dự lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Phật tữ tham dự lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Phật tữ tham dự lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Phật tữ tham dự lễ Nhập Tháp Xá Lợi Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013


Chư Tăng đang làm lễ tại Kỷ Niệm Đường Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường- Ngày 20-1-2013


Chư Tăng đang làm lễ tại Kỷ Niệm Đường Ngài Cố Đại Lão Hòa Hượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường- Ngày 20-1-2013


TTGiác Đẳng đang nói về Di Sản Tinh Thần Của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


TTGiác Đẳng đang nói về Di Sản Tinh Thần Của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


TTGiác Đẳng đang nói về Di Sản Tinh Thần Của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


TTGiác Đẳng đang nói về Di Sản Tinh Thần Của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


Phòng làm việc của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


Phòng tiếp khách của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


Phòng tiếp khách của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


Phòng tiếp khách của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


Giường (loại giường dành cho người bệnh) của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


Phòng ngủ của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


kệ kinh sách của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


kệ kinh sách của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


Những giò hoa phong lan Phật tử cúng dường Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác tại Kỷ Niệm Đường - Ngày 20-1-2013


Cửa vào Kỷ Niệm Đường Cố Trưởng lão Hòa Thượng Hộ Giác - Ngày 20-1-2013