Trang Chinh


Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác


Kim quan Ngài cố Dại Lão Hoà Thượng Hộ Giác

Bàn thờ Ngài cố HT Hộ Giác


Bốn vị Chư Tăng đứng hầu Kim quan Ngài Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác - ngày 14-12-2012 (xoay tua bốn vị đứng trong một giờ và sau đó lại bốn vị khác xoay tua như vậy từ 8:giờ sáng cho đến 9 giờ tối - một quang cảnh rất xúc động)


Những vòng hoa phúng điếu


Linh Đài


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


ngày 14-12-2012


Hội Trường


Chư Tăng đang chờ đón kim quan tại sân chùa Pháp Luân ngày 12-12-2012


Chư Tăng và Phật tử Cung đón và tôn trí kim quan (hội trường chùa Pháp Luân) ngày 12-12-2012


Tháp thờ đang được xây cất


Tháp thờ đang được xây cất


Tháp thờ đang được xây cất


Tháp thờ đang được xây cất