Trang Chinh


Phật tử chùa Pháp Luân hành hương thập tự tại Houston ngày 14-2-2013 để hồi hướng công đức đến Ngài cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thích Hộ Giác

HT Huyền Việt, TT Giác Đẳng, TT Chánh Thọ

^^^

^^^

***


***


***

***

***

***


****


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***

***

***


***


***

***


***


***


***


***


***


***


***


***


***