phapluan.net
Chùa Pháp Luân

13913 S. Post Oak Road

Houston, TX 77045

USA.

Do TT Thích Giác Đẳng trụ trì .


 

_______________________________________________________________________

Copyright © 2009 Phap Luan Buddhist Culture Center

All rights reserved.