Trăi vàng mua đất xây chùa

Ông hoàng cũng phải chào thua tâm thành

CƯ SĨ ANĀTHAPIṆḌIKA (CẤP CÔ ĐỘC) TRĂI VÀNG MUA ĐẤT CỦA THÁI TỬ JETA ĐỂ XÂY KỲ VIÊN TỊNH XÁ DÂNG CÚNG ĐỨC PHẬT VÀ CHƯ TĂNG

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center