Con vua th́ kế nghiệp cha

Nếu là con Phật xuất gia tu hành

HOÀNG TỬ RĀHULA VÂNG LỜI MẸ THEO PHẬT XIN KẾ THỪA ĐẾ NGHIỆP. ĐỨC PHẬT DẠY TÔN GIẢ SĀRĪPUṬṬA CHO RĀHULA XUẤT GIA SA DI.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center