Knh l đảnh lễ vi trần

Thương l tc xa lau chn bụi đường

VƯƠNG PHI YASODHARĀ GẶP LẠI ĐỨC PHẬT LẦN ĐẦU SAU BẢY NĂM XA CCH.

Tranh: Global Pagoda Ch thch: Tỳ kheo Gic Đẳng

Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center