Quân vương không thể ăn xin

Phật th́ sống hạnh tŕ b́nh hóa duyên

ĐỨC PHẬT VỀ CỐ HƯƠNG KAPILAVAṬṬHU (CA TỲ LA VỆ) NGÀY ĐẦU ĐI KHẤT THỰC TRONG THÀNH. PHỤ HOÀNG SUDDHODANA (TỊNH PHẠN) HAY ĐƯỢC CHẠY ĐẾN TRÁCH HỜN.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center