Ngỡ lại đẹp ở dung nhan

Hiểu ra hoa nở để tàn thế thôi

HOÀNG HẬU KHEMĀ MANG MẶC CẢM VỚI PHẬT PHÁP V̀ BẢN THÂN CHUỘNG SẮC ĐẸP. NHỜ ĐỨC PHẬT KHAI THỊ GIÁC NGỘ TRỞ THÀNH ĐỆ NHẤT TRÍ TUỆ TRONG NI CHÚNG

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center