Tr nhn gặp được đạo mầu

Một lời cũng đủ bắt cầu qua sng

SĀRĪPUṬṬA (X LỢI PHẤT) HẠNH NGỘ TN GIẢ ASSAJI, CHỈ NGHE MỘT CU KỆ M ĐẠI NGỘ. SAU Đ TRỞ THNH THƯỢNG THỦ THINH VĂN ĐỆ NHẤT TR TUỆ CỦA ĐỨC PHẬT.

Tranh: Global Pagoda Ch thch: Tỳ kheo Gic Đẳng

Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center