Dẫu lng knh ngưỡng từ lu

Nhưng v ng chấp chưa cầu đạo thi

ĐỨC THẾ TN CẢM HA ĐẠO SĨ URUVELA KASSAPA SỰ HIỂN BY NG CHẤP LẦM M CỦA VỊ NẦY

Tranh: Global Pagoda Ch thch: Tỳ kheo Gic Đẳng

Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center