Kể chi một cht oai thần

Ngại chi những chuyện m lầm chng sinh

ĐỨC THẾ TN ĐẾN TR XỨ ĐẠO SĨ URUVELA KASSAPA NHIẾP HA MNG X TRONG ĐỀN THỜ LỮA.

Tranh: Global Pagoda Ch thch: Tỳ kheo Gic Đẳng

Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center