Có người chẳng nhiễm lợi danh

Có người hữu phúc tâm thành qui y

CŨNG TẠI LỘC GIẢ ĐỨC THẾ TÔN ĐỘ CÔNG TỬ QUÍ TỘC YASA. HÔM SAU CHA MẸ YASA TRỞ THÀNH HAI CƯ SĨ QUI Y TAM BẢO ĐẦU TIÊN TRONG GIÁO PHÁP

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center