Đây đường trung đạo tám ngành

Đây là tứ đế lư chân nhiệm huyền

ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN TẠI VƯỜN LỘC GIẢ VỚI PHÁP THOẠI VỀ CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO VÀ TỨ DIỆU ĐẾ.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center