Rằng ngài chính thật là ai

“Ta người giác ngộ” Như Lai trả lời

TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN BARANASI ĐỨC PHẬT GẶP DU SĨ ĐẠO LƠA THỂ UPAKA.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center