Tự tâm chẳng chút năo phiền

Ngoại ma chẳng thể làm điên đảo ḷng

SAU KHI THÀNH ĐẠO ĐỨC THẾ TÔN AN NHIÊN DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ BẤY GIỜ MA NỮ ĐẾN QUẤY PHÁ NGÀI NHƯNG CHẲNG LÀM G̀ ĐƯỢC.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center