Cúng dâng cơm sữa đề hồ

Nào hay lịch sử tới giờ sang trang

TRONG NGÀY BỒ TÁT THÀNH ĐẠO, BUỔI SÁNG ĐÓ NGÀI NHẬN MỘT BÁT CƠM ĐỀ HỒ DO SUJĀTĀ DÂNG CÚNG TẠI CỘI CÂY AJĀPĀLA

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center