Tứ chi chạm nước biển xanh

Gối đầu Hy Mă viên thành nguyện xưa.

MỘT TRONG NĂM ĐẠI MỘNG BỒ TÁT THẤY NẰM GỐI ĐẦU TUYẾT SƠN, TỨ CHI CHẠM NƯỚC ĐẠI DƯƠNG. THỨC DẬY NGÀI TỰ BIẾT SẼ THÀNH ĐẠO VÔ THƯỢNG.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center