Năm điềm đại mộng lạ lùng

Giữa đời ô trọc sánh cùng trời cao

SAU 6 NĂM KHỔ HẠNH BỒ TÁT THẤY KHÔNG KẾT QUẢ NÊN CHUYỂN SANG TRUNG ĐẠO. NGÀI ĐĂ NẰM THẤY NĂM ĐẠI MỘNG BÁO TRƯỚC SỰ THÀNH TỰU QUẢ VỊ VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center