Sáu năm khổ hạnh rừng già

Kiều Trần pháp lữ những là đợi mong

BỒ TÁT THỂ NGHIỆM HẠNH TU ĐƯỢC KHÁT NGƯỠNG NHẤT THỜI ĐÓ LÀ PHÁP KHỔ HẠNH. NĂM ĐẠO SĨ KOṆḌAÑÑA CŨNG THEO NGÀI ĐỂ CHỜ ĐỢI CÔNG THÀNH QUẢ CHỨNG TỪ ĐỨC BỒ TÁT.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center