Một lng cầu đạo thiết tha

Chn sư tm đến thoắt đ học xong

TRN ĐƯỜNG TẦM ĐẠO, ĐỨC BỒ TT TM ĐẾN ĐẠO SĨ ĀLĀRA KĀLĀMA. T LU SAU CHỨNG ĐẮC NHỮNG G VỊ THẦY Đ CHỨNG. KHNG THỎA MN, BỒ TT TIẾP TỤC LN ĐƯỜNG TẦM ĐẠO.

Tranh: Global Pagoda Ch thch: Tỳ kheo Gic Đẳng

Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center