Cẩm bo đổi lấy ca sa

Tc xanh xin đoạn, ph hoa x g

BN DNG ANOMA, THI TỬ CẮT TC ĐẮP CA SA TRỞ THNH MỘT SA MN.

Tranh: Global Pagoda Ch thch: Tỳ kheo Gic Đẳng

Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center