Xa nhau chẳng phải phụ nhau

Quyết t́m phương dứt khổ đau muôn loài

NĂM 29 TUỔI THÁI TỬ SIDDATTHA RỜI BỎ HOÀNG CUNG XUẤT GIA TẦM ĐẠO GIẢI THOÁT

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center