Có già, bệnh, chết tang thương

Ắt là phải có con đường thoát ly

MỘT LẦN DẠO BỐN CỬA THÀNH, THÁI TỬ TẬN MẮT THẤY ĐƯỢC H̀NH ẢNH NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI CHẾT VÀ MỘT TU SĨ.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center