D́u nhau bao độ luân hồi

Chút ǵ chung cuộc đền bồi tử sanh

NĂM 16 TUỔI THÁI TỬ ĐĂNG QUANG VÀ THÀNH HÔN VỚI CÔNG NƯƠNG YASODHARĀ (DA DU ĐÀ LA). .

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center