Ra tay ngựa chứng hóa thuần

Mai sau pháp nhũ gội nhuần chúng sanh

TRONG CUỘC THI TÀI, THÁI TỬ SIDDATTHA ĐĂ ĐIỀU PHỤC CON NGỰA CHỨNG VỐN KHÔNG AI TRỊ ĐƯỢC

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center