Anh tài văn vơ song toàn

Trượng phu hiển hách thuở c̣n thiếu niên

NĂM 16 TUỔI TRONG MỘT CUỘC THI ĐẤU GIỮA NHỮNG HOÀNG TỬ TRẺ, THÁI TỬ ĐĂ CHỨNG TỎ LÀ MỘT NGƯỜI TÀI ĐỨC KIÊM ƯU.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center