Dẫu người hay vật khác chi

Đại bi tâm ấy thương v́ chúng sanh

MỘT LẦN THỜI THƠ ẤU THÁI TỬ SIDDATTHA ĐĂ TẬN LỰC CỨU CON CHIM THIÊN NGA BỊ BẮN BỞI HOÀNG TỬ DEVADATTA

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center