Nửa vui Đại Giác ra đời

Nữa buồn không sống đến thời đạo khai

Đạo sĩ Asita (A Tư Đà) đến hoàng cung diện kiến Thái Tử sơ sinh

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center