Bước chân đại sĩ vào đời

Sen thiêng bảy đóa rạng ngời ngàn sau

Đức Bồ Tát đản sinh tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni)

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center