Mơ màng ứng hiện mộng lành

Uy nghiêm bạch tượng hóa thành thánh thai

HOÀNG HẬU MĀYĀ NẰM MỘNG THẤY BẠCH TƯỢNG. SAU ĐÓ BIẾT M̀NH THỌ THAI.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center