Kiếp xưa đại nguyện cúng dường

Hình hài gieo xuống trải đường Phật đi

BỒ TÁT SUMEDHO, TIỀN THÂN PHẬT THÍCH CA, LẤY THÂN TRĂI ĐƯỜNG CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT DIPANKARA (NHIÊN ĐĂNG

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center