Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng 

  © Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center